Scrolls of Lore Forums  

Go Back   Scrolls of Lore Forums > Achlys

Conversation Between Achlys and nhidongthoitai12
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. nhidongthoitai12
  02-11-2016 11:18 PM
  nhidongthoitai12
  Trước ng?y cưới bưởi tết
  Ch?ng : Cuối c?ng th? ng?y n?y đ? đến! Anh đ? chờ mong qu? l?u! ky thuat trong buoi dien
  N?ng : Anh c? muốn em ra đi kh?ng? ky thuat chiet canh
  Ch?ng : Kh?ng! đừng c? nghĩ tới chuyện…huyễn hoặc! b?n giống c?y bưởi diễn
  N?ng : Anh c? y?u em kh?ng? ky thuat trong cham soc buoi dien
  Ch?ng : Dĩ nhi?n rồi! Cả ng?n lần cũng kh?ngđủ! buoi dien lom

All times are GMT -7. The time now is 07:58 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.