Scrolls of Lore Forums  

Go Back   Scrolls of Lore Forums > a.p.

Conversation Between a.p. and nhidongthoitai12
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. nhidongthoitai12
  02-11-2016 10:17 PM
  nhidongthoitai12
  một người khạc ra đờm đỏ, giống bưởi diễn
  N?n về m? lo hậu sự đi th?i. mua bưởi diễn ở đ?u
  Cả hai c?ng hỏi thầy: mua giống bưởi diễn
  Sao đờm xanh, đờm đỏ lại kh?c nhau như thế? c?ch gh?p bưởi
  họa c?n c? phương cứu chữa, chứ đờm xanh l? mật vỡ c?ch chiết c?nh c?y
  c?n chữa thế n?o cho l?nh được. chăm s?c bưởi diễn

All times are GMT -7. The time now is 03:31 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.